Küldetésnyilatkozat

„ Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”

Márai Sándor

 

Küldetésnyilatkozatunk értelmében, az abban megfogalmazottak figyelembe vételével végezzük a pedagógiai tevékenységünket, szem előtt tartva az alábbiakat:

  • Olyan iskola működtetésére törekszünk, amely tanulóinknak modern, a társadalom igényeinek megfelelő ismereteket nyújt, miközben bevezetjük őket a művészetek, elsősorban a zene világába.
  • Meg kívánjuk őrizni a Magyarországon immár a „kulturális örökség” részének nyilvánított emelt szintű, emelt óraszámú ének – zene oktatást, mely az aktív zenélés, közös éneklés mellett fogékonnyá teszi a gyermekeket más emberek, közösségek és kultúrák értékeinek befogadására is.
  • A komplex személyiségfejlesztés érdekében olyan készségek, képességek /problémamegoldás, kreativitás, absztrahálás, analizálás, elemző gondolkodás/ kibontakoztatását tartjuk fontosnak, amelyek segítik tanulóinkat az őket körülvevő világ megértésében, megismerésében. Ezek szellemében, a korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltség kialakítása érdekében 5-8. évfolyamon emelt szintű matematikaoktatást folytatunk, évfolyamonként egy-egy csoportban.
  • A tehetséggondozás mellett korrepetálások, fejlesztések szervezésével, hátránykompenzációval igyekszünk minden tanulónknak egyenlő esélyt biztosítani az általános műveltség alapjainak elsajátításához, az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzéséhez.
  • Tanulóink nevelése során olyan életmód kialakítására, megismertetésre törekszünk, melynek szerves része a mindennapos testmozgás biztosítása, az egészség megőrzése.

Iskolakép

Mindezek mellett a „Kossuthos” iskolaképet jellemzi még a gyermekközpontú, élményorientált pedagógia, a bátorító nevelés fontossága, az értékközpontúság, a boldogságórák tartása, a projektoktatás, mint oktatási stratégia.

A „gyermekhez méretezett” iskola alapelvét szem előtt tartva tudjuk és valljuk, hogy kiemelt feladatunk a gyermeki aktivitás, a gyermeki szabadság, a gyermek egyéniségének és önállóságának a kibontakoztatása.

Továbbá: nevelési elveink között szerepel tanítványaink megbecsülése, a bizalom megelőlegezése és fenntartása irányukba.

A tanulói öntudat reális megerősítését biztatással, illetve a gyermek jó szándékának, igyekezetének, teljesítményének az elismerésével, dicséretével biztosítjuk.

A sikerélmény, az érdeklődés fenntartása, a megfelelő terhelés, az érdeklődési területre fókuszáló tanulási folyamat, valamint a kudarctűrő és újrakezdő képesség erősítése reális önismerethez juttatja tanítványainkat.

„Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban…” /Rudolf Steiner/

Ehhez biztosítjuk számukra az érzelmi élményeket, az örömteli kooperációkat, a boldog együttműködést, melyek során fejlesztjük, kibontakoztatjuk személyiségüket, pályát építünk az aktivitásuknak, megtanítjuk nekik, hogy miként konstruálják meg a saját tudásukat, hogyan oldják meg az életben az eléjük kerülő problémákat.

 

Örökös Boldog Iskola

Többet szeretnénk nyújtani a tanítványainknak, mint a testi egészség fenntartása. Azt kívánjuk elérni, hogy az életükben minél több barátság, szeretet, megértés, hála, nemes cselekedet, jótett legyen. Azt szeretnénk, hogy jövőbe vetett hittel nőjenek fel, hogy elég szilárdak legyenek ahhoz, hogy szembe tudjanak nézni majd az eléjük kerülő akadályokkal.

Ennek megsegítésére iskolánkban 2016-ban bevezetésre került a „Boldogságóra program”.

A boldogságórák tudományos alapját a pozitív pszichológia kutatási eredményei és a pozitív pszichológia érzelemelmélete adja. Egyrészt a pozitív érzelmek biztosítják a megismerés, az intellektuális és szociális képességek fejlődésének a motivációs alapját, másfelől a pozitív érzelmi állapotok és kitüntetetten a boldogság megteremtésének technikái taníthatóak, elsajátíthatóak.

 A „Boldogságóra program” ezt hivatott segíteni, támogatni. Témái fokról fokra ismertetik meg tanítványainkkal a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.

A program eszköztára sokrétű, az egyéni és csoportos tanulást változatosan támogatja. Az órák alapja a bátorító, megerősítő pedagógiai attitűd, a foglalkozásokon pedig megjelenik a feszültségoldás, a relaxáció, a stressz kezelése, a játék, az improvizáció, a kreativitás, a saját tapasztalatok, élmények felidézése, az új tudás élményalapú konstruálása.

A témák: a hála gyakorlása; az optimizmus; a társas kapcsolatok ápolása; a jó cselekedetek gyakorlása; az elköteleződés egy cél mellett; a megküzdési stratégiák; az apró örömök élvezete; a megbocsátás gyakorlása; a testmozgás; a fenntartható boldogság.